Jen yaron cam4 how to survive dating a married man

Akwai wanda ya karanta da niyyar alheri, kuma akwai wanda ya karanta da myyar suka.

amnia su duka sun gamu a kan abtn da ya zama alheri ga Musulmi, Allah Ya saka ma dukansu da alheri.

Sm kuma Malum Ahmad, dan Waim Katsina, Malam Bello, wanda ya taimaka Jtwarai da karanta abin da ya sawwyfca. Mai nuna Mulkin Ranar Sakamako, 5, Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman laimakon Ka.

Jen yaron cam4-26Jen yaron cam4-90Jen yaron cam4-11Jen yaron cam4-15

shi nc mai ar/ik] a duniya da Lahira, kuma wanda ya kafirec masa, ga bin sun zuciyarsa, shi ne taba&he.Must 3 godly a ga Allah Mad'aukuk L da va yi mans muwafakar ciku wannan aiki mai girma.wan da muke I'a Lan ya zamu saboda Allah, kuma mu Lane su anifuna da shi.Akwai mutanc da dama da suka taimaka wajen shirya tarjamar nan.Da farko dai muna mika godtyarmu don goyon bayan da make samu daga Abubakar HI (Sokoto).

Leave a Reply